Gebruikte afkortingen

Uit Apowiki


Lijst van een aantal gebruikte afkortingen.

CIC Codex Iuris Canonici (kerkelijk wetboek, 1983).
CKK Catechismus van de Katholieke Kerk, Baarn, Gooi en Sticht, 1995. (Soms wordt ook KKK gebruikt)
DS Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 1973.
Nieuwere editie met recentere documenten, incl. Duitse vertaling: Heinrich Denzinger, Kompendium der Glauabensbekenntnisse und kirchliche Lehrentscheidungen, Herder, 37 1991.
HFTh Handbuch der Fundamentaltheologie, eds. Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, Max Seckler, 4 vols., Freiburg, Herder, 1985-1988.
LThK Lexikon für Theologie und Kirche (14 banden, 1957-).


Teksten van tweede Vaticaans Concilie (1962-65):

AA Decreet over het lekenapostolaat: Apostolicam Actuositatem.
AG Decreet over de missieactiviteit van de Kerk: Ad Gentes.
CD Decreet over de pastorale zorg van de bisschoppen: Christus Dominus.
DH Verklaring over de godsdienstvrijheid: Dignitatis Humanae.
DV Dogmatische constitutie over de goddelijke Openbaring: Dei Verbum.
GE Verklaring over de Christelijke opvoeding: Gravissimum Educationis.
GS Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van vandaag: Gaudium et spes.
IM Decreet over de sociale communicatiemedia: Inter mirifica.
LG Dogmatische constitutie over de Kerk: Lumen Gentium.
NA Verklaring over de verhouding van de Kerk met de nietChristelijke godsdiensten: Nostrae Aetatis.
OE Decreet over de Oosterse katholieke kerken: Orientalium Ecclesiarum.
OT Decreet over de priesteropleiding: Optatam Totius.
PC Decreet over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven: Perfectae Caritatis.
PO Decreet over de dienst en het leven van de priesters: Presbyterorum Ordinis.
SC Constitutie over de liturgie: Sacrosanctum Consilium.
UR Decreet over de oecumene: Unitatis Redintegratio.


Werken van St. Thomas:

S.C.G. Summa contra Gentiles
S.T. Summa Theologica