De geloofsbelijdenis

Uit Apowiki

Een synopsis van de twee geloofsbelijdenissen

Korte geloofsbelijdenis

Lange geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof in één God,

de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer,
en in een Heer Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen,
één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden.
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven,
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
die nedergedaald is ter helle
de derde dag verrezen uit de doden, Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Hij zal wederkomen om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
(Ik geloof) in de Heilige Geest, Ik geloof in de Heilige Geest
die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk.
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven.
Amen.
Ik belijd een doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van het komend rijk.
Amen.
Symbolum Apostolicum of
De Twaalf Artikelen van het Geloof.
(eind 2e eeuw, definitief in 3e en 4e eeuw)
Lange Geloofsbelijdenis of
Niceano-Constantinopolitanum.
(325 en 381)


Dit zijn de enige officiële geloofsbelijdenissen van de Katholieke Kerk. De langere versie is in feite een nadere precisering van de korte.
Voor uitleg: H. Drie-eenheid